Polityka Prywatności
Fundacja Polska Bezgotówkowa

Fundacja Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 693176, REGON 368228442 (dalejFundacja) w ramach niniejszej Polityki Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych i ich zakres, sposób wykorzystania danych, podmioty którym dana są udostępniane, a także uprawnienia osób, których dane są przetwarzane. W Polityce Prywatności określone zostały środki ochrony i bezpieczeństwa dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz zasady odnoszące się do kontaktu z Fundacją w przedmiocie przetwarzanych danych.

Fundacja jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie Programem Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (dalej Program), w szczególności przetwarza dane dotyczące Akceptantów instrumentów płatniczych opartych o kartę, którzy złożyli wniosek o przystąpienie lub którzy przystąpili do Programu, jak również dane użytkowników strony www.polskabezgotowkowa.pl jako potencjalnych Akceptantów uczestników programu, którzy wypełnili formularz kontaktowy celem otrzymania informacji handlowej wybranego Agenta rozliczeniowego dot. udziału w Programie oraz informacji dotyczącej Programu. Fundacja może przetwarzać dane osobowe osób w związku z realizacją celów statutowych Fundacji, jak również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Fundacja za każdym razem przetwarza wyłącznie ograniczony do minimum zakres danych osobowych. Podanie danych za każdym razem jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Programie czy skorzystania z innych usług lub działań podejmowanych przez Fundację. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

1. Informacje dotyczące danych osobowych w odniesieniu do Akceptantów, którzy złożyli wniosek o przystąpienie lub przystąpili do Programu

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez Fundację lub udostępniane Fundacji przez współpracujących z Fundacją Agentów rozliczeniowych, a następnie przetwarzane:

 • na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
 • jako niezbędne dla udziału Akceptanta w Programie i wykonania regulującej go umowy zawartej pomiędzy Akceptantem a Fundacją,
 • jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji oraz obowiązków prawnych ciążących na Fundacji.

Kategoria przetwarzanych danych osobowych

W odniesieniu do Akceptantów, którzy złożą wniosek o przystąpienie do Programu lub którzy przystąpią do Programu, Fundacja przetwarza następujące dane osobowe:

 • firma (w tym imię i nazwisko) Akceptanta;
 • numer identyfikacji podatkowej oraz seria i numer dokumentu tożsamości Akceptanta;
 • adres zamieszkania (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) Akceptanta;
 • adres punktu prowadzenia działalności gospodarczej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) Akceptanta;
 • numer telefonu oraz adres e-mail Akceptanta lub pełnomocnika;
 • imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania pełnomocnika (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu);
 • kod MCC;
 • unikatowy numer urządzenia Akceptanta u Agenta rozliczeniowego;
 • wartość dziennej oraz miesięcznej obrotu dla jednego TID z wykorzystaniem bezgotówkowych instrumentów płatniczych;
 • liczba dziennych oraz miesięcznych transakcji dla jednego TID w odniesieniu dodanego numeru bin;
 • informacje dotyczące okoliczności, czy w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę w ramach Programu, Akceptant nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę w środowisku „card present”;
 • informacje dotyczące nieprowadzenia działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;
 • informacje dotyczące nieprowadzenia działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;
 • informacje o nieprowadzeniu wyłącznej działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • realizacja i zarządzenie Programem, w tym realizacja umów z Akceptantami (w szczególności prowadzenie ewidencji uczestników, tworzenie i zarządzanie kontami w ramach systemów informatycznych, ustalanie wysokości należnego dofinansowania i jego wypłata),
 • obsługa, szacowanie i udoskonalanie działalności Fundacji (w tym rozwój nowych produktów i usług, zarządzanie komunikacją, określanie skuteczności reklam, analizowanie produktów, usług, stron internetowych i innych treści cyfrowych, rozbudowa funkcjonalności stron internetowych, a także prowadzenie księgowości, audytów, fakturowania, rozliczeń i czynności związanych z pobieraniem opłat);
 • anonimizacja danych osobowych, przygotowywanie skonsolidowanych raportów zawierających zanonimizowane dane osobowe (wliczając m.in. kompilacje, analizy, modele i zasady analityczne i predykcyjne oraz inne skonsolidowane raporty);
 • zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi lub w związku z toczącym się postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Fundacji.

Udostępnianie danych osobowych Agentom rozliczeniowym

Dane osobowe w zakresie:

 • NIP Akceptanta;
  • wartości dziennej oraz miesięcznej obrotu dla jednego TID z wykorzystaniem bezgotówkowych instrumentów płatniczych;
  • liczby dziennych oraz miesięcznych transakcji dla jednego TID w odniesieniu do danego numeru bin; informacji dotyczących działalności (w tym uprzedniej) Akceptanta pod kątem spełnienia kryteriów udziału w Programie mogą być udostępniane Agentowi rozliczeniowemu, z którym Akceptant zawarł umowę o akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę i który spełnił wszelkie obowiązki informacyjne wobec osób, których dane otrzymuje. Pozostałe warunki ew. udostępniania lub powierzania danych osobowych opisane są poniżej w sekcji poświęconej ogólnym warunkom przetwarzania danych osobowych przez Fundację.

  2. Informacje dotyczące danych osobowych
  w odniesieniu do odbiorców informacji handlowej dotyczącej Programu
  Podstawa przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe zbierane są przez Fundację od lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, a następnie przetwarzane jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesów Fundacji (wysyłki informacji handlowej dotyczącej Programu lub konkursów realizowanych w związku z Programem) oraz obowiązków prawnych ciążących na Fundacji.

  Kategoria przetwarzanych danych osobowych

  W odniesieniu do odbiorców informacji handlowej, Fundacja przetwarza imię, nazwisko oraz adres e-mail odbiorcy.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • przesyłanie informacji handlowej dotyczącej Programu lub konkursów realizowanych w związku z Programem,
  • analiza ilu odbiorców informacji handlowej zainteresowało się Programem lub konkursami,
  • zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi lub w związku z toczącym się postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Fundacji.

  Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji wysyłki informacji handlowej, a po jej zakończeniu - przez okres wymagany przepisami prawa.

  3. Informacje dotyczące danych osobowych w odniesieniu do użytkowników strony www.polskabezgotowkowa.pl jako potencjalnych Akceptantów, którzy za pośrednictwem formularza kontaktowego złożyli wniosek o przesłanie informacji handlowej wybranego Agenta rozliczeniowego oraz informacji dotyczącej Programu

  Podstawa przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez Fundację za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Fundacji, a następnie przetwarzane:

  • na podstawie zgody osoby, której dotyczą oraz 
  • jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji oraz obowiązków prawnych ciążących na Fundacji.

  Kategoria przetwarzanych danych osobowych

  W odniesieniu do użytkowników strony www.polskabezgotowkowa.pl jako potencjalnych Akceptantów, którzy złożą opisany wyżej wniosek o przesłanie informacji handlowej, Fundacja przetwarza następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko potencjalnego Akceptanta lub pełnomocnika,
  • firma potencjalnego Akceptanta,
  • NIP potencjalnego Akceptanta,
  • numer telefonu potencjalnego Akceptanta lub pełnomocnika,
  • adres e-mail potencjalnego Akceptanta lub pełnomocnika.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • przesłanie przez Agenta rozliczeniowego wybranego przez potencjalnego Akceptanta informacji handlowej dotyczącej udziału w Programie,
  • przesyłanie informacji handlowej dotyczącej Programu,
  • proces reklamacyjny – w sytuacji, kiedy potencjalny Akceptant wypełni formularz kontaktowy, nie uzyska kontaktu ze strony Agenta rozliczeniowego i zgłosi tę sprawę do Fundacji Polska Bezgotówkowa,
  • analiza ile podmiotów spośród potencjalnych Akceptantów wypełniających formularz kontaktowy zawarło umowę z Agentem rozliczeniowym (w zakresie numeru NIP),
  • weryfikacja błędów w wypełnionych formularzach kontaktowych – w przypadku reklamacji ze strony Agenta rozliczeniowego,
  • weryfikacja leadów pod kątem poprawności - w przypadku wątpliwości co do jakości ruchu przekazywanego na domenę polskabezgotowkowa.pl i jakości wypełnionych formularzy kontaktowych, należy mieć możliwość sprawdzenia poprawności danych, np. w KRS, CEIDG
  • weryfikacja do ilu agentów dany Akceptant wysłał formularz kontaktowy
  • zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi lub w związku z toczącym się postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Fundacji.

  Udostępnianie danych osobowych Agentom rozliczeniowym

  Wyżej opisane dane osobowe zostaną udostępnione wybranemu przez użytkowników strony www.polskabezgotowkowa.pl jako potencjalnego Akceptanta Agentowi rozliczeniowemu i/lub współpracującemu z nim partnerowi (w polu wyboru Agenta rozliczeniowego i/lub partnera są widoczne ich loga, a nie pełne nazwy, szczegółowe informacje identyfikujące zamieszczone zostały poniżej). Agent rozliczeniowy i partner otrzymujący dane są zobowiązani spełnić wszelkie obowiązki informacyjne wobec osób, których dane otrzymują przy pierwszym kontakcie z taką osobą i mogą przetwarzać dane osobowe celem przesłania informacji handlowej dotyczącej działalności Agenta rozliczeniowego i/lub partnera w ramach Programu. Lista Agentów rozliczeniowych oraz ich partnerów i odpowiadające im loga:

  mBank S.A.
  mBank Spółka Akcyjna KRS: 25237
  Partner Fiserv Polska S.A. KRS: 61293
  Alior Bank S.A.
  Alior Bank Spółka Akcyjna KRS: 305178
  Bank Pekao S.A.
  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna KRS: 14843
  Bank Pocztowy
  Partner Fiserv Polska S.A. KRS: 61293
  BNP Paribas
  BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna KRS: 6421
  Bank Pocztowy Spółka Akcyjna KRS: 10821
  KRS: 61293
  Credit Agricole
  Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna KRS: 10746
  eCard S.A.
  eCard Spółka Akcyjna KRS: 42304
  Elavon Financial Services
  Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce KRS: 287836
  eService
  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych Eservice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS: 490970
  Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze
  Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna KRS: 69229
  ING Bank Śląski S.A.
  ING Bank Śląski Spółka Akcyjna KRS: 5459
  Krakowski Bank Spółdzielczy
  Krakowski Bank Spółdzielczy KRS: 78979
  Partner Fiserv Polska S.A. KRS: 61293
  Bank Millennium S.A.
  Bank Millennium Spółka Akcyjna KRS: 10186
  Nest Bank
  Nest Bank Spółka Akcyjna KRS: 30330
  Partner PayTel S.A. KRS: 61293
  PayTel S.A.
  Paytel Spółka Akcyjna KRS: 332228
  SIBS International Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 434650
  Polskie ePłatności S.A.
  Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności Spółka Akcyjna KRS: 347131
  PKO Bank Polski
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna KRS: 26438
  Planet Pay
  Planet Pay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS: 427567
  IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA z siedzibą w Warszawie KRS: 262496
  Fiserv Polska S.A.
  Fiserv Polska Spółka Akcyjna KRS: 61293
  Santander Bank Polska S.A.
  Santander Bank Polska Spółka Akcyjna KRS: 8723
  Spółdzielcza Grupa Bankowa
  SGB-Bank Spółka Akcyjna KRS: 58205
  Partner Fiserv Polska S.A. KRS: 61293
  SumUp
  Sumup Services (Gmbh) Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Oddział w Polsce KRS: 446002
  Digital Payments for a Trusted World
  Paysquare SE Spółka Europejska Oddział w Polsce KRS: 493206
  Worldline Spółka Akcyjna Oddział w Polsce KRS: 367560

  Pozostałe warunki ew. udostępniania lub powierzania danych osobowych opisane są poniżej w sekcji poświęconej ogólnym warunkom przetwarzania danych osobowych przez Fundację.

  4. Informacje dotyczące wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację

  Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania Programu, a po jego wygaśnięciu
  - przez okres wymagany przepisami prawa (chyba że wskazano inny termin przetwarzania danych w odniesieniu do konkretnych danych osobowych).

  Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

   Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
  • dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,
  • uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy regulującej udział w Programie,
  • sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Fundacji,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych podstaw prawnych,
  • zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Fundację do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

  Fundacja nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności lub za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą. Dane osobowe mogą być powierzane (w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) podmiotom, przy udziale których Fundacja realizuje Program lub działania z nim związane, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie stron internetowych Fundacji, kontakt z Akceptantami i potencjalnymi Akceptantami (w tym w zakresie przesyłania informacji handlowych), rachunkowość oraz audyt danych przekazywanych przez Agentów rozliczeniowych, w tym Payarto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000444086) oraz They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 495738). Fundacja w żadnym przypadku nie upoważnia tych podmiotów do wykorzystywania ani ujawniania informacji z wyjątkiem sytuacji wymagających przeprowadzenia określonych czynności na rzecz Fundacji lub zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zgodnie z wymogami umownymi dostawcy ci zobowiązani są do odpowiedniej ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych z powierzenia Fundacji. Fundacja zobowiązuje podmioty, który powierzyła przetwarzanie danych, do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 04 maja 2016 r., Nr L 119/1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Po zakończeniu współpracy podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych zobowiązane są do usunięcia danych osobowych oraz wszelkich istniejących kopii danych osobowych, chyba że podmioty te będą zobowiązane do ich dalszego przetwarzania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Fundacja zobowiąże się do zapewnienia, by osoby upoważnione przez nią do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Fundacja może także ujawniać informacje stanowiące dane osobowe w następujących sytuacjach: (i) kiedy jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub w ramach procesów sądowych, (ii) kiedy takie ujawnienie jest wymagane lub wskazane w celu uniknięcia szkody lub strat finansowych, a także (iii) w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub też faktycznego oszustwa lub innych czynów niezgodnych z prawem.

  Kontakt z Fundacją i Inspektorem Ochrony Danych

  Żądanie realizacji powyższych uprawnień, jak wszelka inna komunikacja z Administratorem wymaga przesłania wiadomości pocztą e-mail pod adres kontakt@polskabezgotowkowa.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacja Polska Bezgotówkowa, Warszawa (01-843), ul. Rondo Daszyńskiego 2B. Wszelkie wnioski pytania, uwagi, zastrzeżenia lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację mogą być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Fundacji na adres iod@polskabezgotowkowa.pl.

  Pliki cookies

   Fundacja, dostawcy usług na rzecz Fundacji oraz podmioty uczestniczące w realizacji Programu, gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak „Pliki Cookie” i sygnały sieci Web, podczas przeglądania stron internetowych Fundacji lub innych cyfrowych treści. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Fundacji. Pliki Cookies pobierane automatycznie zawierają informacje o stronie, z jakiej użytkownik przeszedł na strony internetowe Fundacji, dane na temat jego połączenia internetowego, adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto), rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu komputera oraz inne dane techniczne. W przypadku użytkowników, którzy weszli na strony internetowe Fundacji przy wykorzystaniu wyszukiwarki, zbierane są również informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez użytkownika do wyszukiwarki celem wejścia na strony internetowe Fundacji. Fundacja nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika, oprócz Plików Cookies. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Fundacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:
  • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
  • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej
  • Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:
  • własne – ustawiane przez serwery internetowe stron internetowych Fundacji,
  • osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Fundacja. Użytkownicy mają możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji "Pomoc" można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies. W tym zakresie użytkownicy mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu lików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Może się to jednak z wiązać z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania stron internetowych Fundacji. Poniżej znajdują się linki do ustawień umożliwiających kontrolę i usuwanie plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites- store-on-your-computer,
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/en/cookies.html,
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/196955/how-to- set-and-customize-cookies-settings-in-internet-explorer-5,
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  • Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_GB&locale=en_GB

  Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

  Aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w Fundacji wdrożone zostały rozwiązania techniczne oraz inne niezbędne dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych. Na środki bezpieczeństwa składają się m.in.: szyfrowanie informacji elektronicznych, ochrona baz danych przed nieuprawnionym dostępem, autoryzacja dostępu do baz danych. Wszelkie dane, które nie są wymagane niezbędne, aby uczestniczyć w Programie, zostają trwale usunięte. Wszystkie serwery wykorzystywane przez Fundację umieszczone są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego a dostęp do nich posiadają wyłącznie upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

  Postanowienia końcowe

  Naruszenie zasad opisanych w Polityce Prywatności nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji innych niż wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Umieszczane odnośniki, reklamy i przekierowania do innych stron internetowych umieszczane na stronach internetowych Fundacji mogą stosować inne zasady bezpieczeństwa i politykę prywatności, które są niezależne od Fundacji. Polityka Prywatności może być okresowo modyfikowana bez uprzedniego powiadamiania. Zmiany w Polityce Prywatności będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na naszych stronach internetowych.